Oslava narozenin

Oslava

Turnaj v Písku

Turnaj


počítadlo.abz.cz
Stanovy spolku
Zde ke stažení: Stanovy

Spolek SK Royal Č. B. – organizace klubu
                        
Předseda    
reprezentuje a jedná jménem spolku                    

Hochová Růžena
   
    parafuje výdajové a příjmové doklady                    
    zajištuje sponzory pro klub                    
    svolává a vede schůze  SK                    
    spolupracuje s vedením JŠS                    
                        
Místopředseda                        

Zachař Jaroslav
    

zastupuje v nepřítomnosti předsedu SK                    
koordinuje činnost družstev                    
                        
Hospodář
  
                     
Beníšek František 
  
    odesílá příspěvky ŠSČR A JŠS                    
    předkládá rozpočet spolku ke schválení                    
    Zajištuje vedení účtu u ČSOB                    
    Zajištuje výběr čl.příspěvků                    
    vybírá částky za přestupy,hostování                    
    platí JŠS startovné,pokuty a poplatky                    
    financuje nákup vybavení  a ostatních potřeb klubu                    
    proplácí kapitánům náklady za cestovné a náklady na organizaci klubu       předkládá roční výkaz o hospodaření klubu                    
                        
Organizační pracovník  
organizuje činnost klubu                    

Beníšek František
 
    zajištuje potřebné informace pro činnost klubu                    
    vypracuje kalendář mistr.zápasů pro všechny družstva                    
    vede evidenci členů spolku,hráčů a hostů                    
    koordinuje činnost kapitánů                    
    vede přehled o zápasech a výsledcích družstev a hráčů                    
    vede zápisy ze schůzí výboru                    
                        
Revizor  
 provádí kontrolu inventáře a hospodaření Spolku                    

Mazal Petr    

Nejméně jednou ročně provést kotrolu hospodaření a vypracovat správu
Seznámí s výsledkem čl.schůzi                    
                        
Majetkář                        

Plojharová Dagmar    

vede seznam o počtu ,stavu  šachových souprav,
šachovnicích i hodinách,potřebných tiskopisů                    
zajištuje  potřebné tiskopisy - zejména partiáře,zápis o utkání atd.               dbá na nákup baterií do šach.hodin                    
zajištuje  opravy a vyřazení  nepoužitelného inventáře- hodiny,šachy           kontroluje stav uložení inventáře,aktualizuje stav                    
kontroluje stav figurek – vadné vyřadí a nahradí dobrými                    
vede přehled o zapůjčeném inventáři                    
                        
Kapitáni - Zástupci    
jsou zodpovědní za odehrání mistrovských zápasů                    
  
    plní si povinosti kapitánů SK Royal                      
    navrhuje soupisky hráčů pro jednotlivé družstva                    
    včas zajistí hráče na utkání,hodinu a místo srazu,řidiče                    
    zajistí dopravu na utkání                    
    předloží soupisku a při dom. utkání odešlou výsledky vedoucímu soutěže     na JŠS                    
    včas zajistí hrací místnost                      
    zajistí partiáře a zápis o utkání                    
    zajistí rozhodčího zápasu                    
    zajistí připravu šachových souprav a nařízení hodin + partiáře+zápis             min.15min před utkání                    
    vybírají členské a oddílové příspěvky a předají hospodáři                    

Vypracoval:
Beníšek František

Povinnosti kapitánů: &příloha

Registrace členů ŠSČR a spolku
SK ROYAL České Budějovice:
&příloha

Registrační a přestupní řád:
&příloha
 

Usnesení konference 2016:   &příloha    
mouseover