Oslava narozenin

Oslava

Turnaj v Písku

Turnaj


počítadlo.abz.cz
 
Výborová schůze spolku: odkaz zde www. ...


Členské příspěvky Spolku SK Royal


Placení členských příspěvků lze pomocí elektronického bankovnictví
na účet: 312 047 203 / 0300 
(Nutné uvést jméno v "Oznámení příjemci"!)

Placení příspěvků JŠS a ŠSČR
Důchodci
nad 65 let
narozeni 1930 až 195175 Kč75 Kč
Výdělečně činní 
19 až 64 let
narozeni 1952 až 1997150 Kč150 Kč
Nevýdělečně činní
mládež do 18 let
narozeni 1998 až 200575 Kč75 Kč
Nevýdělečně činní
mládež do 10 let
narozeni 2006 a mladší20 Kč20 Kč

Seznámení s pravidly pro GDPR
Zde ke stažení: GDPR

Stanovy spolku
Zde ke stažení: Stanovy

Spolek SK Royal Č. B. – organizace klubu
                        
Předseda    
reprezentuje a jedná jménem spolku                    

Hochová Růžena
   
    parafuje výdajové a příjmové doklady                    
    zajištuje sponzory pro klub                    
    svolává a vede schůze  SK                    
    spolupracuje s vedením JŠS                    
                        
Místopředseda                        

Zachař Jaroslav
    

zastupuje v nepřítomnosti předsedu SK                    
koordinuje činnost družstev                    
                        
Hospodář
  
                     
Beníšek František 
  
    odesílá příspěvky ŠSČR A JŠS                    
    předkládá rozpočet spolku ke schválení                    
    Zajištuje vedení účtu u ČSOB                    
    Zajištuje výběr čl.příspěvků                    
    vybírá částky za přestupy,hostování                    
    platí JŠS startovné,pokuty a poplatky                    
    financuje nákup vybavení  a ostatních potřeb klubu                    
    proplácí kapitánům náklady za cestovné a náklady na organizaci klubu       předkládá roční výkaz o hospodaření klubu                    
                        
Organizační pracovník  
organizuje činnost klubu                    

Beníšek František
 
    zajištuje potřebné informace pro činnost klubu                    
    vypracuje kalendář mistr.zápasů pro všechny družstva                    
    vede evidenci členů spolku,hráčů a hostů                    
    koordinuje činnost kapitánů                    
    vede přehled o zápasech a výsledcích družstev a hráčů                    
    vede zápisy ze schůzí výboru                    
                        
Revizor  
 provádí kontrolu inventáře a hospodaření Spolku                    

Mazal Petr    

Nejméně jednou ročně provést kotrolu hospodaření a vypracovat správu
Seznámí s výsledkem čl.schůzi                    
                        
Majetkář                        

Plojharová Dagmar    

vede seznam o počtu ,stavu  šachových souprav,
šachovnicích i hodinách,potřebných tiskopisů                    
zajištuje  potřebné tiskopisy - zejména partiáře,zápis o utkání atd.               dbá na nákup baterií do šach.hodin                    
zajištuje  opravy a vyřazení  nepoužitelného inventáře- hodiny,šachy           kontroluje stav uložení inventáře,aktualizuje stav                    
kontroluje stav figurek – vadné vyřadí a nahradí dobrými                    
vede přehled o zapůjčeném inventáři                    
                        
Kapitáni - Zástupci    
jsou zodpovědní za odehrání mistrovských zápasů                    
  
    plní si povinosti kapitánů SK Royal                      
    navrhuje soupisky hráčů pro jednotlivé družstva                    
    včas zajistí hráče na utkání,hodinu a místo srazu,řidiče                    
    zajistí dopravu na utkání                    
    předloží soupisku a při dom. utkání odešlou výsledky vedoucímu soutěže     na JŠS                    
    včas zajistí hrací místnost                      
    zajistí partiáře a zápis o utkání                    
    zajistí rozhodčího zápasu                    
    zajistí připravu šachových souprav a nařízení hodin + partiáře+zápis             min.15min před utkání                    
    vybírají členské a oddílové příspěvky a předají hospodáři                    

Vypracoval:
Beníšek František

Povinnosti kapitánů: &příloha

Registrace členů ŠSČR a spolku
SK ROYAL České Budějovice:
&příloha

Registrační a přestupní řád:
&příloha
 

Usnesení konference 2016:   &příloha    
mouseover